Глава 3. Частная нотариальная деятельность ст.24-33

В начало ст.1-103

Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в большинстве браузеров.

 

ГЛАВА 3.

ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності.
                Реєстраційне посвідчення

     Реєстрація приватної  нотаріальної   діяльності   провадиться
Головним   управлінням  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в
Автономній  Республіці  Крим,  головними  управліннями  юстиції  в
областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка
має свідоцтво про право на зайняття  нотаріальною  діяльністю,  та
акта  про  сертифікацію про відповідність робочого місця (контори)
приватного нотаріуса встановленим  цим  Законом  умовам.  У  заяві
зазначається  назва  нотаріального  округу,  в  якому  особа  буде
займатися нотаріальною діяльністю.

     Робоче місце   (контора)   приватного    нотаріуса    повинно
розташовуватися   в  межах  визначеного  для  нього  нотаріального
округу.  Вимоги до робочого місця (контори)  приватного  нотаріуса
встановлюються Міністерством юстиції України.

     До заяви  про  реєстрацію  приватної  нотаріальної діяльності
додаються:

     свідоцтво про право на зайняття  нотаріальною  діяльністю  та
його засвідчена копія;

     документ, що  підтверджує право власності або право оренди на
приміщення для розташування робочого  місця  (контори)  приватного
нотаріуса,  чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом,
який надає заявнику  відповідне  приміщення,  та  його  засвідчена
копія;
 

     {  Абзац  четвертий  частини  третьої  статті 24 виключено на
підставі Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     {  Абзац  п’ятий  частини  третьої  статті  24  виключено  на
підставі Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     дві фотокартки розміром 3х4 см;

     паспорт громадянина України, який подається особисто. { Абзац
сьомий  частини  третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     Копії  зазначених  документів  зберігаються  в  реєстраційній
справі нотаріуса.{  Частина  четверта  статті  24  із  змінами,

внесеними згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     Реєстраційне   посвідчення   видається  Головним  управлінням
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними   управліннями  юстиції  в  областях,  містах  Києві  та
Севастополі  у  семиденний  строк  після  подання заяви. Відмова у
реєстрації  приватної нотаріальної діяльності допускається у разі,
якщо  подані  документи  не  відповідають  установленим вимогам, а
також з підстав, передбачених пунктом 8-1 частини першої статті 30
цього   Закону.  Про  видачу  реєстраційного  посвідчення  Головне
управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в  Автономній
Республіці  Крим,  головні  управління  юстиції в областях, містах
Києві  та  Севастополі  повідомляють  органи  доходів  і зборів за
місцем постійного проживання приватного нотаріуса.

{  Частина п’ята статті 24 в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 )
від  06.09.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }

     У реєстраційному  посвідченні зазначаються нотаріальний округ
та адреса робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

     Приватний нотаріус   зобов’язаний    розпочати    нотаріальну
діяльність  протягом  30  робочих днів після видачі реєстраційного
посвідчення.

     У разі коли нотаріус не розпочав роботу в установлений  строк
без  поважних  на  те причин,  реєстраційне посвідчення за наказом
Головного  управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України   в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі анулюється.

     Приватний нотаріус    вправі    мати    контору,     укладати
цивільно-правові   та  трудові  договори,  відкривати  поточні  та
вкладні (депозитні) рахунки в банках.

     Час прийому громадян приватним нотаріусом  повинен  становити
не  менше  п’яти  годин на день і п’яти робочих днів на тиждень за
виключенням обставин,  за яких нотаріус  з  незалежних  від  нього
причин не може здійснювати такий прийом.

{  Стаття  24  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III
(  2921-14 ) від 10.01.2002; в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }

     Стаття 25. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса

     Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у
межах нотаріального округу,  в якому приватний  нотаріус  здійснює
нотаріальну діяльність.

     Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам:

     1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці;

     2) давати   можливість  кожному  приватному  нотаріусу,  який
здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого
приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність;

     3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення;

     4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток,  штампів,
металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса;

     5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце
(контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість
приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його
межах;

     6) бути  пристосованим  для  роботи  технічного  персоналу  з
документами у відокремленій від нотаріуса кімнаті.

     До початку нотаріальної діяльності  приватним  нотаріусом,  а
також  у  разі  зміни адреси розташування робочого місця (контори)
приватного нотаріуса,  Головним управлінням  юстиції  Міністерства
юстиції   України   в   Автономній   Республіці   Крим,  головними
управліннями юстиції  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі
протягом  15  днів  з  моменту  отримання  заяви  про зміну адреси
розташування  робочого  місця  (контори)   проводиться   перевірка
відповідності   робочого   місця  (контори)  приватного  нотаріуса
встановленим цим Законом умовам,  за результатами якої складається
акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса
або акт  про  відмову  у  сертифікації  робочого  місця  (контори)
приватного нотаріуса.

     Приватний нотаріус  може  здійснювати  нотаріальну діяльність
лише за наявності акта про сертифікацію робочого  місця  (контори)
приватного нотаріуса або рішення суду,  яке набрало законної сили,
яким визнано незаконним акт про відмову  у  сертифікації  робочого
місця (контори) приватного нотаріуса.

     Про зміну  адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус
зобов’язаний  протягом  трьох  робочих  днів  повідомити   Головне
управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в  Автономній
Республіці Крим,  головні управління юстиції  в  областях,  містах
Києві та Севастополі.

{ Стаття 25 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 26. Печатка приватного нотаріуса

     Приватний нотаріус  має  печатку  із  зображенням  Державного
Герба  України,  яка  містить  слова  «приватний  нотаріус»,  його
прізвище, ім’я та по батькові, назву нотаріального округу.

     Печатка  приватного  нотаріуса виготовляється та знищується у
порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

{  Частина друга статті 26 в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 )
від 06.09.2012 }
{ Стаття 26 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса

     Шкода,   заподіяна   особі   внаслідок   незаконних  дій  або
недбалості   приватного   нотаріуса,   відшкодовується  в  повному
розмірі.

     Нотаріус  не  несе  відповідальності  у разі, якщо особа, яка
звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії:

     подала   неправдиву   інформацію   щодо  будь-якого  питання,
пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії;

     подала недійсні та/або підроблені документи;

     не  заявила  про  відсутність  чи  наявність  осіб,  прав  чи
інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої
звернулася особа.{  Стаття  27  в  редакції  Закону  N  5208-VI  (  5208-17  )  від
06.09.2012 }

     Стаття 28. Страхування цивільно-правової відповідальності
                 приватного нотаріуса

     Для  забезпечення  відшкодування  шкоди, заподіяної внаслідок
вчиненої   нотаріальної   дії  та/або  іншої  дії,  покладеної  на
нотаріуса відповідно до закону, приватний нотаріус зобов’язаний до
початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір
страхування цивільно-правової відповідальності.

{  Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012; в редакції Закону N 835-VIII
( 835-19 ) від 26.11.2015 }

     Держава не  несе   відповідальності   за   шкоду,   заподіяну
неправомірними  діями  приватного  нотаріуса  при  здійсненні  ним
нотаріальної  діяльності  функцій  державного  реєстратора прав на
нерухоме майно.

{  Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }

     Приватний нотаріус не несе відповідальності по  зобов’язаннях
держави.

     Мінімальний    розмір   страхової   суми   становить   тисячу
мінімальних розмірів заробітної плати.

{  Частина  четверта  статті  28  із  змінами, внесеними згідно із
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }

     Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за  згодою
сторін або в судовому порядку.

{ Стаття 28 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

 

 

     Стаття 29. Заміщення приватного нотаріуса

     Заміщення приватного  нотаріуса можливе у разі зупинення його
нотаріальної діяльності в порядку, визначеному цим Законом.

     Приватний нотаріус може укласти договір про заміщення його  з
іншим   приватним   нотаріусом  у  порядку  та  у  межах  строків,
визначених статтями 29-1, 29-2 цього Закону.

     Заміщення приватного  нотаріуса  проводиться  до   припинення
обставин, з якими це заміщення пов’язане.

     Приватний нотаріус,   який   заміщує   приватного  нотаріуса,
нотаріальна діяльність якого зупинена,  вчиняє нотаріальні дії від
свого імені та прикладає свою особисту печатку.

     Приватний нотаріус,  якого  заміщують,  не вправі здійснювати
нотаріальну діяльність під  час  цього  заміщення,  якщо  інше  не
передбачено цим Законом.

     У разі   дострокового   повернення  приватного  нотаріуса  до
здійснення нотаріальної діяльності  повноваження  нотаріуса,  який
його заміщує,  що виникли внаслідок такого заміщення,  автоматично
припиняються.

{ Стаття 29 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 29-1. Підстави зупинення нотаріальної діяльності
                  приватного нотаріуса

     Нотаріальна діяльність    приватного    нотаріуса   тимчасово
зупиняється на час дії таких обставин:

     1) якщо приватний нотаріус не має приміщення  для  розміщення
робочого  місця  або  це приміщення не відповідає встановленим цим
Законом умовам, — до усунення цих недоліків, але не більше 60 днів
з дня виявлення цього порушення;

     2) якщо  приватний  нотаріус не уклав договір про страхування
цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса або розмір
страхової  суми не відповідає вимогам цього Закону,  — до усунення
цих недоліків,  але не  більше  30  днів  з  дня  виявлення  цього
порушення;

     3) якщо  приватний  нотаріус  при  вчиненні  нотаріальних дій
неодноразово порушував правила  нотаріального  діловодства,  —  до
закінчення  строку  проходження підвищення кваліфікації (не більше
двох тижнів);

     4) у разі необґрунтованої відмови  приватного  нотаріуса  від
надання Міністерству юстиції України, Головному управлінню юстиції
Міністерства  юстиції  України  в  Автономній   Республіці   Крим,
головним   управлінням   юстиції   в  областях,  містах  Києві  та
Севастополі  в  порядку, передбаченому цим Законом, документів для
перевірки  організації нотаріальної діяльності та виконання правил
нотаріального діловодства — до усунення цієї обставини;

{  Пункт 4 частини першої статті 29-1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     5) у   разі   заміщення   приватного   нотаріуса  в  порядку,
передбаченому цим Законом, — на строк такого заміщення;

     6) у разі ненадання інформації приватним  нотаріусом  органам
та особам,   зазначеним   у   частинах  п’ятій — восьмій,  десятій
статті 8 цього Закону, — до усунення цієї обставини;

     7) у  разі  обрання  нотаріуса  на  посаду,   зайняття   якої
несумісне зі здійсненням нотаріальної діяльності;

     8) Головне  управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,
містах  Києві  та  Севастополі  надіслали  до Міністерства юстиції
України подання про анулювання свідоцтва  про  право  на  зайняття
нотаріальною  діяльністю  —  до вирішення питання по суті,  але не
більш як на шість місяців.

     Приватний нотаріус вправі зупинити нотаріальну діяльність  за
власним  бажанням на строк,  що не перевищує двох місяців протягом
календарного року,  або на більший  строк  за  наявності  поважних
причин (вагітність, догляд за дитиною, хвороба тощо).

     Про  зупинення  нотаріальної діяльності на строк більше трьох
днів  приватний  нотаріус  зобов’язаний  не  пізніше  ніж  за один
робочий  день  до  дня  зупинення нотаріальної діяльності письмово
повідомити Головне управління юстиції Міністерства юстиції України
в   Автономній  Республіці  Крим,  головні  управління  юстиції  в
областях,  містах  Києві  та  Севастополі із зазначенням причин та
строку відсутності.

{  Частина  третя  статті  29-1  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
{  Закон  доповнено  статтею  29-1  згідно  із  Законом  N  614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 29-2. Порядок зупинення нотаріальної діяльності
                  приватного нотаріуса

     Рішення про  тимчасове  зупинення   нотаріальної   діяльності
приватного  нотаріуса  у  випадках,  передбачених  частиною першою
статті  29-1  цього  Закону, приймає керівник Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних  управлінь  юстиції   в   областях,   містах   Києві   та
Севастополі.

     Головне управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України в
Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,
містах  Києві  та  Севастополі  зобов’язані протягом трьох робочих
днів з дня видання наказу про  зупинення  нотаріальної  діяльності
приватного  нотаріуса письмово повідомити приватного нотаріуса про
зупинення його нотаріальної діяльності.

     Наказ про  зупинення   нотаріальної   діяльності   приватного
нотаріуса може бути оскаржений ним до Міністерства юстиції України
або до суду.

     Приватний нотаріус    зобов’язаний    зупинити    нотаріальну
діяльність   з   моменту  отримання  копії  наказу  про  тимчасове
зупинення його нотаріальної діяльності.

     При зупиненні нотаріальної  діяльності  приватного  нотаріуса
він  має  право,  а  якщо строк зупинення більше одного місяця,  —
зобов’язаний, укласти договір про його заміщення з іншим приватним
нотаріусом за виключенням підстави, передбаченої пунктом 7 частини
першої статті 29-1.

     Приватний нотаріус, діяльність якого зупинена, за відсутності
заміщення  його  іншим  приватним нотаріусом,  має право:  знімати
заборону відчуження нерухомого майна, видавати з депозиту гроші та
цінні  папери,  документи,  прийняті  на зберігання,  дублікати та
копії документів,  що зберігаються у справах приватного нотаріуса,
а також видавати довідки про вчинені нотаріальні дії.

{  Закон  доповнено  статтею  29-2  згідно  із  Законом  N  614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 30. Підстави припинення нотаріальної діяльності
                 приватного нотаріуса

     Підставами припинення  нотаріальної   діяльності   приватного
нотаріуса є:

     1) подання   приватним   нотаріусом   письмової   заяви   про
припинення нотаріальної діяльності;

     2) анулювання свідоцтва про право  на  зайняття  нотаріальною
діяльністю;

     3) неусунення   приватним   нотаріусом  без  поважних  причин
порушень, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої  статті  29-1
цього Закону;

     4) смерть приватного нотаріуса або оголошення його померлим у
порядку, встановленому законом;

     5) припинення громадянства України або виїзд за межі  України
на постійне проживання;

     6) призначення приватного нотаріуса на посаду,  зайняття якої
несумісне зі здійсненням нотаріальної діяльності;

     7) невиконання  приватним  нотаріусом   наказу   Міністерства
юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях,   містах   Києві   та  Севастополі  про  зупинення  його
нотаріальної діяльності, за винятком випадків оскарження приватним
нотаріусом такого наказу;

     8) набрання  законної  сили обвинувальним вироком суду,  яким
приватний нотаріус засуджений за навмисний злочин;

     8-1)  набрання  законної сили судовим рішенням, відповідно до
якого  нотаріуса притягнуто до відповідальності за адміністративне
корупційне   правопорушення,   пов’язане  з  порушенням  обмежень,
передбачених  Законом  України  «Про засади запобігання і протидії
корупції» ( 3206-17 );

{  Статтю  30  доповнено  пунктом  8-1 згідно із Законом N 4711-VI
(  4711-17  )  від  17.05.2012;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013 }

     9) набрання  законної  сили  рішенням   суду   про   визнання
приватного  нотаріуса  недієздатним,  обмежено  дієздатним або про
застосування до нього примусових заходів медичного характеру;

    10) набрання  законної  сили  рішенням  суду   про   визнання
приватного нотаріуса безвісно відсутнім.

{ Стаття 30 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 30-1. Порядок припинення нотаріальної діяльності
                  приватного нотаріуса

     Припинення нотаріальної   діяльності   приватного   нотаріуса
здійснюється  Головним  управлінням  юстиції  Міністерства юстиції
України  в  Автономній  Республіці  Крим,  головними  управліннями
юстиції  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі за наявності
підстав,  передбачених цим  Законом,  шляхом  видання  наказу  про
припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

     У випадках,  передбачених  пунктами  1-3,  5-9 частини першої
статті 30 цього Закону,  Головне управління  юстиції  Міністерства
юстиції  України в Автономній Республіці Крим,  головні управління
юстиції  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі  зобов’язані
негайно  передати приватному нотаріусу копію наказу про припинення
його нотаріальної діяльності.

     Приватний нотаріус   зобов’язаний    припинити    нотаріальну
діяльність  з  моменту  отримання копії наказу про припинення його
нотаріальної діяльності.

     Наказ про  припинення  нотаріальної  діяльності   може   бути
оскаржений  приватним  нотаріусом  до Міністерства юстиції України
або до суду.  Оскарження цього наказу приватним нотаріусом зупиняє
реалізацію  положень,  передбачених частинами п’ятою і шостою цієї
статті.

     Особа, нотаріальна  діяльність  якої  припинена,  зобов’язана
протягом  одного  місяця  з дня одержання копії наказу передати до
відповідного  державного  нотаріального   архіву   всі   документи
нотаріального  діловодства та архіву приватного нотаріуса.  У разі
якщо цей строк є недостатнім,  він може бути продовжений  рішенням
Головного   управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі,  але лише один раз і не більше ніж на
місяць.

     У разі неможливості або відмови приватного нотаріуса особисто
здійснити  передачу документів нотаріального діловодства та архіву
приватного  нотаріуса   у   встановлені   строки   цей   обов’язок
покладається  на  Головне  управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в
областях,  містах  Києві  та Севастополі,  яке в разі необхідності
залучає до цього поліцейських.

{  Частина  шоста  статті  30-1  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

     Порядок та  умови  здачі   і   знищення   особистої   печатки
приватного  нотаріуса  встановлюються  і забезпечуються спеціально
уповноваженими органами з питань дозвільної системи.

     Припинення нотаріальної   діяльності   приватного   нотаріуса
означає припинення дії реєстраційного посвідчення.

{  Закон  доповнено  статтею  30-1  згідно  із  Законом  N  614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 31. Оплата вчинюваних нотаріальних дій

     Приватні нотаріуси за вчинення  нотаріальних  дій  справляють
плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом  та
громадянином або юридичною особою.

     Приватні  нотаріуси  за вчинення інших дій, покладених на них
відповідно  до  закону, справляють плату, розмір якої визначається
законодавством у відповідній сфері.{

Статтю 31 доповнено новою частиною згідно із Законами N 834-VIII
( 834-19 ) від 26.11.2015, N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015 }

     Оплата додаткових послуг правового  характеру,  що  надаються
приватними нотаріусами і не належать  до  вчинюваної  нотаріальної
дії, провадиться за домовленістю сторін.

     Стаття 32. Сплата приватним нотаріусом податків

     Приватний  нотаріус  сплачує  податки, встановлені Податковим
кодексом України ( 2755-17 ).

{  Стаття  32  в  редакції  Закону  N  5208-VI  (  5208-17  )  від
06.09.2012 }

     Стаття 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності
                приватного нотаріуса, дотримання ним порядку
                вчинення нотаріальних дій та виконання правил
                нотаріального діловодства

     Міністерство  юстиції  України,  Головне  управління  юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні
управління   юстиції  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі
проводять перевірку організації нотаріальної діяльності приватного
нотаріуса,  дотримання  ним  порядку  вчинення нотаріальних дій та
виконання  правил  нотаріального  діловодства  за  певний  період.
Проведення   повторної  перевірки  з  тих  питань,  які  вже  були
предметом  перевірки,  не  допускається,  крім  перевірки звернень
громадян   чи   юридичних  осіб  у  межах  предмета  звернення  та
повноважень  Міністерства  юстиції  України,  Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних   управлінь   юстиції   в   областях,   містах  Києві  та
Севастополі.

     Перевірка   організації  нотаріальної  діяльності  приватного
нотаріуса,  дотримання  ним  порядку  вчинення нотаріальних дій та
виконання   правил   нотаріального   діловодства,  крім  повторних
перевірок, передбачених цим Законом, проводиться не частіше одного
разу на два роки виключно на робочому місці (у конторі) приватного
нотаріуса  з  обов’язковим повідомленням його про проведення такої
перевірки.

     Приватний  нотаріус  зобов’язаний  надавати посадовим особам,
уповноваженим  проводити  перевірку,  відомості  і  документи щодо
організації   нотаріальної   діяльності,  дотримання  ним  порядку
вчинення   нотаріальних  дій  та  виконання  правил  нотаріального
діловодства.

     У  разі  виявлення  під  час перевірки порушень в організації
нотаріальної  діяльності  приватного  нотаріуса  або неодноразових
порушень ним правил нотаріального діловодства Міністерство юстиції
України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,
містах  Києві  та  Севастополі,  які  проводили  перевірку, можуть
зупинити або припинити нотаріальну діяльність приватного нотаріуса
з підстав та у порядку, передбачених цим Законом.

     У  разі  виявлення  під  час перевірки неодноразового грубого
порушення порядку вчинення нотаріальних дій свідоцтво про право на
зайняття  нотаріальною  діяльністю  приватного нотаріуса може бути
анульовано у порядку та на підставах, передбачених цим Законом.

     Порядок   проведення   перевірки   організації   нотаріальної
діяльності  приватних  нотаріусів  (  z1244-08  ), дотримання ними
порядку    вчинення   нотаріальних   дій   та   виконання   правил
нотаріального  діловодства  затверджується  Міністерством  юстиції
України.{ Стаття 33 в редакції Законів N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008,
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

В начало ст.1-103

 237 total views,  1 views today