Чернобыльцам в Украине вернули льготы (видео). Соответствующий Указ был подписан президентом Украины П. Порошенко. Данным Указом восстанавливается право ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, а также семьям участникам ликвидации на ЧАЭС получить ежегодно одноразовую компенсацию для восстановления здоровья.

Полный текс изменений ст. 48 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» предоставлен как на русском так и на украинском языке. Обращаем Ваше внимание, что закон в ступает в законную силу 28 июня 2017 года.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; 2016 р., № 23, ст. 476) викласти в такій редакції:

«Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям у зв’язку із втратою годувальника та щорічна допомога на оздоровлення

Одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році.

Компенсація та допомога, передбачені цією статтею, виплачуються в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 червня 2017 року
№ 2082-VIII

 

 

ЗАКОН УКРАИНЫ

О внесении изменения в статью 48 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы»

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Статью 48 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г., № 13, ст. 178; 2016 г., № 23, ст. 476) изложить в следующей редакции:

«Статья 48. Компенсации за вред, причиненный здоровью, лицам, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий и испытаний, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных аварий, ядерных испытаний и военных учений с применением ядерного оружия, семьям в связи с потерей кормильца и ежегодная помощь на оздоровление

Единовременная компенсация выплачивается участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации последствий ядерных аварий, лицам, которые принимали участие в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, которые стали инвалидами вследствие соответствующих ядерных аварий и испытаний, участия в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, женам (мужьям), если та (тот) не женились во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, участием в ликвидации последствий ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, семьям, потерявшим кормильца, и родителям умершего из числа лиц, отнесенных к участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, детям-инвалидам, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой.

Ежегодная помощь на оздоровление выплачивается гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, участвовавших в ликвидации последствий ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, и пострадавшим при других обстоятельствах от радиационного облучения не по собственной вине, отнесенным к категории 1, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других ядерных аварий, гражданам, которые принимали участие в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, и пострадавшим при других обстоятельствах от радиационного облучения не по собственной вине, отнесенным к категории 2 или 3, детям-инвалидам, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, каждому ребенку, потерявшему одного из родителей вследствие Чернобыльской катастрофы, эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году.

Компенсация и помощь, предусмотренные настоящей статьей, выплачиваются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины».

II. Заключительные положения

1. Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу этим Законом:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Президент Украины

П.ПОРОШЕНКО

м. Киев
6 июня 2017 года
№ 2082-VIII

 

просмотров всего 1,221 , просмотров сегодня 1